Statsråd 12. september 2008

I statsråd 12. september 2008 ble lov nr. 75 om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner sanksjonert. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2009.

Lovtidend    12. september 2008    👤Knut Davidsen   

I statsråd 12. september 2008 ble lov nr. 75 om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner sanksjonert. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2009.

Endringen i kulturminneloven § 23 innebærer at det ikke uten tillatelse må føres ut av landet kunst eller kulturmateriale som har stor betydning for bevaring, forskning eller formidling av kulturarv, kunst og historie. Gjennom­føringen av reglene og hvilke typer materiale og gjenstander det gjelder vil bli regulert i forskrift. Endringen i § 28 innebærer at det er tatt med en henvisning til § 23 og at opplistingen av myndighet etter loven er utvidet med Sametinget. Denne endringen er fremmet i samråd med Miljøverndepartementet, som er ansvarlig departement for denne bestemmelsen. Les forarbeidene til endringene her.