Statsråd 13. februar 2004

I statsråd 13. februar 2004 ble fremmet en odelstingsproposisjon (nr. 34 (2003-2004)) om forslag til endring i skattelovgivningen om endringer om offentliggjørelse av skattelister, og økt adgang for ligningsmyndighetene til å kreve kontrollopplysninger fra banker og tredjepersoner.

Lovtidend    16. februar 2004    👤Knut Davidsen   

Forslaget fra Finansdepartementet innebærer endringer i

  • lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt
  • lov 19.juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift
  • lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)
  • lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister mv.
  • lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

I proposisjonen inngår:

  • forslag om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelistene
  • forslag om endringer i mulighetene for lignings- og avgiftsmyndighetene til å kreve kontrollopplysninger fra banker m.m.
  • forslag om nye regler i skattebetalingslover om innhenting av kontrollopplysninger fra tredjepersoner
  • forslag om endringer i reglene om arbeidsgiveravgift for humanitære organisasjoner
  • forslag om mindre endring i artistskatteloven.