Statsråd 13. mai 2005

I statsråd 13. mai 2005 ble lov nr. 26 om endringer i utlendingsloven (menneskesmugling m.m.) og lov nr. 27 om oppheving av lov 19. juni 1970 nr. 55 om prisutjevning i sildenæringen sansksjonert.

Lovtidend    13. mai 2005    👤Knut Davidsen   

Lov nr. 26 om endringer i utlendingsloven (menneskesmugling m.m.) gjennomfører direktiv 2002/90/EF om definisjon av hjelp til ulovlig innreise, transitt og opphold, og rammebeslutning 2002/946/RIA om styrking av de strafferettslige rammer for å hindre hjelp til ulovlig innreise, transitt og opphold, innskrenker Utlendingsnemndas (UNEs) adgang til å omgjøre gyldige, negative nemndvedtak til gunst for utlendingen (ny § 38 c) og endrer straffebestemmelsene i utlendingsloven § 47 som omfatter personer som hjelper utlending til ulovlig innreise. Endringene trer i kraft straks. Se forarbeidene her.

Lov nr. 27 om prisutjevning i slidenæringen trer i kraft 1. juli 2005. Se forarbeidene her.