Statsråd 14. januar 2005

I statsråd 14. januar 2005 ble lov nr. 6 om endring i offentlighetsloven sanksjonert. Endringsloven innfører et nytt annet ledd i § 4 og trer i kraft straks.

Lovtidend    14. januar 2005    👤Knut Davidsen

Endringen er gjort for at offentlighetsloven skal ha en bestemmelse som gjør unntak for innsyn i saksdokumenter av eller til Riksrevisjonen som skal legges frem for Stortinget. Se også lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen § 18 annet ledd, som inneholder en tilsvarende bestemmelse. Forarbeidene til loven finner du her.