Statsråd 14. juni 2002

Følgende lover ble sanksjonert i statsråd 14. juni 2002: Brann- og eksplosjonsvernloven og endringslover til likestillingsloven og folketrygdloven.

Lovtidend    14. juni 2002    👤Knut Davidsen   

I statsråd 14. juni 2002 ble følgende lover sanksjonert:

- Lov nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med ikrafttredelse 1. juli 2002 med følgende unntak:
- For Svalbard gjelder ikke lovens § 46 nr. 2 og 3 og lovens § 46 nr. 1 annet ledd, opphevelse av vegtrafikkloven § 18, trer i kraft fra 1. januar 2003.
- Lov nr. 21 om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.)
- Endringen i likestillingslovens § 1a tredje til femte ledd og endringsloven del II og III trer i kraft 1. januar 2003. Resten av endringsloven trer i kraft 1. juli 2002.
- Lov nr. 22 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover. Loven trer i kraft straks med unntak av endringene i barnetrygdloven § 13 som trer i kraft 1. januar 2003.