Statsråd 14. mai 2004

I statsråd 14. mai 2004 ble det sanksjonert to lover. Lov nr. 25 om voldgift, som trer i kraft 1. januar 2005, og lov nr. 26 om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven).

Lovtidend    14. mai 2004    👤Knut Davidsen   

  • Lov nr. 26 om voldgift oppstiller regler for behandling av voldgift som finner sted i Norge, i tillegg til regler om anerkjennelse og fullbyrding av også utenlandske voldgiftsdommer. Formålet med loven er å etablere et regelverk som tilfredsstiller kravene til en moderne voldgiftsregulering, som er lett tilgjengelig og som ivaretar brukernes behov for forutberegnelighet. Loven erstatter tvistemålsloven kapittel 32, hvor gjeldende regler om voldgift er regulert. Se forarbeidene til loven her.

  • Lov nr. 26 om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) endrer § 2-6 i loven. Paragrafen inneholder bestemmelser om samemanntallet, om vilkår for å bli innført i manntallet, at innføring skjer ved begjæring, at Sametinget er ansvarlig for manntallet og at det føres kommunevis. I tillegg er Sametinget tillagt ansvaret for spørsmål om bruk av manntallet, blant annet til forskning. Forarbeidene til endringen finner du her. Forarbeidene på samisk.