Statsråd 14. mars 2003

I statsråd 14. mars 2003 ble det sanksjonert tre lover, ny designlov og endringslover til lov om helligdager og helligdagsfred og til opplæringsloven. Det ble også fastsatt forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon.

Lovtidend    14. mars 2003    👤Knut Davidsen   

  • Lov nr. 15 om beskyttelse av design (designloven).
    Loven opphever lov 29. mai 1970 nr. 33 om mønster og settes i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
  • Lov nr. 16 om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred mv.
    Lovendringene innfører regler for salg fra faste utsalgssteder og opphever lov 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder. Endringene og opphevelsen trer i kraft 1. april 2003.
  • Lov nr. 17 om endring i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
    Endringen gir rett til vurdering av realkompetansen og til kompetansebevis og trer i kraft straks.
  • Forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon. Forskriften er fastsatt med hjemmel i straffeprosessloven § 146 og trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 4. mars 1988 nr. 188 om Den rettsmedisinske kommisjon gitt i medhold av straffeprosessloven og forskrift av 4. mars 1988 nr. 187 om antakelse av faste rettsmedisinske sakkyndige.