Statsråd 14. mars 2008

I statsråd 14. mars 2008 ble lov nr. 6 om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. sanksjonert, og det ble fastsatt ikrafttredelse fra 14. mars 2008 av kapittel 5 i lov 17. juni 2005 nr. 85 (finnmarksloven).

Lovtidend    14. mars 2008    👤Knut Davidsen   

I statsråd 14. mars 2008 ble lov nr. 6 om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. sanksjonert, og det ble fastsatt ikrafttredelse fra 14. mars 2008 av kapittel 5 i lov 17. juni 2005 nr. 85 (finnmarksloven).

Lov nr. 6 om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. regulerer forbud mot provisjon fra forsikringsselskap til forsikringsmegler, utvider omfanget av skattefavorisert pensjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere og gjennomfører EØS-regler som svarer til gjenforsikringsdirektivet. I lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området tas det inn en henvisning til Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger, dette for å klargjøre at også denne ordningen omfattes av loven. I tillegg inneholder endringsloven fire mindre rettelser/presiseringer i lov om sikringsordninger for banker, forsikringsloven og verdipapirhandelloven.
Endringene i lovens del II, V, VII  ­­-  gjelder endringene i forsikringsloven § 7-6 første ledd nytt femte punktum og § 11-13 tredje ledd - og VIII trer i kraft straks.

Endringene i lovens  del I, VI og resten av VII trer i kraft 1. juli 2008, se vedtak 14. mars 2008 nr. 250.
Se forarbeidene til lovendringene her.