Statsråd 14. november 2003

I statsråd 14. november 2003 ble det fastsatt 3 forskrifter - naturgassforskriften, NORM-registerforskriften og forskrift om årlig regulering av medlemspremien i pensjonstrygden for fiskere.

Lovtidend    18. november 2003    👤Dag T Hoelseth   

I tillegg ble det fremmet 2 odelstingsproposisjoner: Ot.prp.nr.15 (2003-2004) om endringer i regnskapsloven og Ot.prp.nr.16 (2003-2004) om endringer i lov om dyrevern, lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov om husdyravl.