Statsråd 14. november 2008

I statsråd 14. november 2008 ble lov nr. 80 om endringer i helsepersonelloven og helseforskningsloven sanksjonert. Loven trer i kraft straks.

Lovtidend    14. november 2008    👤Dag T Hoelseth

I statsråd 14. november 2008 ble lov nr. 80 om endringer i helsepersonelloven og helseforskningsloven sanksjonert. Loven trer i kraft straks.

Hovedhensikten bak loven var å rette opp feil begått ved tidligere endringslover.

Ved vedtagelsen av lov 27. juni 2008 nr. 64 om endring i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), jf. Dokument nr. 8:94 (2007-2008) og Innst.O.nr.64 (2007-2008), fikk ledeteksten til endringen i § 48 en utforming som utilsiktet medførte at paragrafens andre til femte ledd samtidig ble opphevet. Leddene er nå kommet på plass igjen.

Ved vedtagelsen av lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven), jf. Ot.prp.nr.74 (2006-2007) og Innst.O.nr.55 (2007-2008), fikk § 17 syvende ledd ved en inkurie en annen utforming enn det forslag som ble bifalt av et flertall under voteringen i Odelstinget. Leddet er nå endret slik at bestemmelsen blir i samsvar med det forslaget som Odelstingets flertall bifalt.

Det ble også foretatt en endring i lov 27. juni 2008 nr. 65 om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler m.m., del II, endringer i helsepersonelloven § 15. Endringen medfører at § 15 nåværende annet ledd blir videreført som nytt fjerde ledd.

Les forarbeidene til loven her.