Statsråd 15. april 2005

I statsråd 15. april 2005 ble endringslover til rettshjelpsloven, valgloven og sameloven sanksjonert.

Lovtidend    15. april 2005    👤Knut Davidsen

  • Lov nr. 17 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m. trer i kraft 1. januar 2006. Endringene innebærer at det er gitt ny formålsbestemmelse, nye regler om hvem som kan få fri rettshjelp, lovens forhold til andre ordninger, kompetanseforholdet mellom domstolene og fylkesmennene, skillet mellom fri sakførsel og fritt rettsråd, regler om økonomiske vilkår, regler om lovens saklige dekningsområd og regler om hva fri sakførsel omfatter. I tillegg til realitetsendringer er det gjort en rekke redaksjonelle endringer i enkelte bestemmelser og i rekkefølgen. Se forarbeidene til endringene her.

  • Lov nr. 18 om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) trer i kraft straks. Endringene er en oppfølging av evalueringene etter 2003-valget. Se forarbeidene til endringene her.

  • Lov nr. 19 om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Samtinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) trer i kraft straks. Endringen i sameloven er vedtatt for å utjevne noe av skjevheten i representasjonen i Sametinget mellom de minste og største valgkretsene. Sameloven § 2-4 nytt annet ledd bestemmer at det kan velges 4 utjevningsmandater med vararepresentanter til Sametinget fra de fire valgkretsene som har oppnådd flest godkjente stemmer ved valget. Endringen innebærer en økning av antall representanter i Sametinget fra 39 til 43, og med denne endringen unngår man å svekke representasjonen fra mindre kretser. Se forarbeidene til endringen her.