Statsråd 15. mai 2008

I statsråd 15. mai 2008 ble lov nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) sanksjonert. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer og opphever  fra samme tid lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Lovtidend    16. mai 2008    👤Knut Davidsen

I statsråd 15. mai 2008 ble lov nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) sanksjonert. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer og opphever  fra samme tid lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Arbeidet med den nye loven startet med oppnevningen av Lovutvalget for ny utlendingslov (Utlendingslovutvalget), som fremmet forslaget som ligger til grunn for loven.

Blant hovedpunktene i den nye loven er:

  • Utlendingslovgivningen er samlet i en lov
  • dagens formålsbestemmelse videreføres med enkelte justeringer
  • loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av og synliggjøre Norges folkerettslige forpliktelsene
  • loven skal legge til rette for lovlig bevegelse over landegrensene
  • flere prinsippspørsmål skal reguleres i loven av Stortinget fremfor i forskriften
  • loven opererer bare med oppholdstillatelse, arbeidstillatelse må fastsettes særskilt når oppholdstillatelsen ikke gir rett til å ta arbeid
  • loven inneholder særskilte bestemmelser for å styrke og sikre barns rettigheter i medhold av barnekonvensjonen.

Les forarbeidene til loven her.