Statsråd 15. mars 2002

I statsråd 15. mars 2002 ble lov om endring i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter sanksjonert.

Lovtidend    15. mars 2002    👤Knut Davidsen   

Kapittel I §§ 33 a og 37 tredje ledd og kapittel II skal gjelde fra 1. april 2002, resten av loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Det ble også fastsatt opphevelse av midlertidige forskrifter av 26. oktober 1979 nr. 9939 om forsøpling og forurensning fra petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.