Statsråd 15. oktober 2004

I statsråd 15. oktober 2004 ble endringene i tomtefesteloven satt i kraft. Det ble og fastsatt endringer i tomtefesteforskriften og overgangsregler til ikrafttredelsen av endringene i tomtefesteloven. Vedtakene trer i kraft 1. november 2004.

Lovtidend    15. oktober 2004    👤Knut Davidsen   

Lov 2. juli 2004 nr. 63 om endringer i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste inneholder blant annet et forbud mot avtalebasert regulering av festeavgift som fører til en høyere festeavgift enn det som er i samsvar med endringen i pengeverdien, en vesentlig forenkling av reglene om rett til innløsning og en forenkling av reglene om beregning av innløsningssum. Se og endringene i forskrift 8. juni 2001 nr. 570 og forskrift om overgangsreglar ved ikraftsetjing av lov 2. juli 2004 nr. 63 om endringer i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv. for utfyllende regler om gjennomføringen av lovendringene.