Statsråd 16. februar 2007

I statsråd 16. februar 2007 ble endringslover til markedsføringsloven, helseregisterloven, sjømannsloven og ny skipssikkerhetslov sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    16. februar 2007    👤Knut Davidsen   

I statsråd 16. februar 2007 ble endringslover til markedsføringsloven, helseregisterloven, sjømannsloven og ny skipssikkerhetslov sanksjonert. Les statsrådslisten her.

 • Lov nr. 6 om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) og enkelte andre lover gjennomfører forordning 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning i norsk rett. Loven endrer også i kringkastingsloven, legemiddelloven, alkoholloven og tobakkskadeloven. Nasjonalt oppnevnes Forbrukerombudet, Medietilsynet, Statens legemiddelverk og Sosial- og helsedirektoratet som nasjonale myndigheter, med Forbrukerombudet som sentralt kontaktorgan.

  Loven trer ikraft 1. mars 2007.

  Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 7 om endringer i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) gjør Norsk pasientregister (NPR) person­identifiserbart og utvider formålene slik at registeret kan benyttes til medisinsk og helsefaglig forsk­ning, og som datagrunnlag for sykdoms- og kvalitetsregistre. Dette skal bidra til mer kunnskap om helsetjenester og behandling, som igjen vil kunne gi bedre kvalitet i helsetjenesten.

  Loven trer i kraft straks.

  Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 8 om endringer i sjømannslov  30. mai 1975 nr. 18 gjennomfører henholdsvis direktiv 2000/78 om generelle rammebestemmelser for likehandling i arbeidslivet og direktiv 2002/14 om informasjon til og konsultasjon med arbeidstakerne. Direktiv 2000/78 er ikke hjemlet i EØS-avtalen, men er likevel gjennomført i norsk rett gjennom endring av arbeidsmiljøloven.

  Loven trer i kraft 1. mars 2007.

  Delegering av myndighet etter sjømannsloven § 34 annet ledd.

  Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 9 om skipssikkerhet skal bidra til at hensyn til liv, helse, miljø og materielle verdier ivaretas på en bedre måte enn gjennom dagens lovgivning. Loven legger opp til en helhetlig regulering av skipet fra vugge til grav og at den som har sitt arbeid på skip har et sikkert og godt arbeidsmiljø. Loven vil gi et bedre vern om det ytre miljø. Loven opphever lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v., lov 19. juni 1964 nr. 20 om måling av fartøyer,lov 17. juni 1966 nr. 2 om luftputefartøyer, lov 18. juni 1971 nr. 90 om mønstring av arbeidstakere på skip m.v., lov av 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip og lov 5. juni 1981 nr. 42 om sertifikatpliktige stillinger på norske skip, borefartøy og andre flyttbare innretninger i sjøen.

  Loven trer i kraft 1. juli 2007.

  Delegering av myndighet etter skipssikkerhetsloven og utpeking av tilsynsmyndighet.

  Les forarbeidene her.