Statsråd 16. mars 2007

I statsråd 16. mars 2007 ble det sanksjonert to lover, lov om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) og lov om endringar i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    16. mars 2007    👤Knut Davidsen

I statsråd 16. mars 2007 ble det sanksjonert to lover, lov om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) og lov om endringar i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) innebærer enkelte endringer i gjeldende regler om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper,  nye regler om obligasjoner med fortrinnsrett som skal erstatte reglene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 om obligasjonslån med pantesikkerhet i utlånsportefølje, en begrenset endring i lov om eiendomsmegling om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, hjemmel i sentralbankloven for å innhente politiattest for ansatte i og andre med tjeneste for Norges Bank, endringer i sparebankloven og forretningsbankloven som innebærer forbud mot at administrerende direktør er medlem av bankens styre, og opphevelse av reglene om fellesmøte mellom styre og hhv. forstanderskap og representantskap, og  regler om fradragsberettiget pensjonssparing for frilansere.

Lovens del I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII og XIII trer i kraft straks, del X og XI gis tilbakevirkende kraft for frilansere for innskuddsåret 2006.

Les forarbeidene til loven her.

Lov nr. 12 om endringar i lov 17. juli 1925 nr. 11 gjeld endring i § 34 andre ledd som gjer det mogleg å velje lokalstyre ved fleirtalsval, endring i § 39 som er ei tilføying som svarar til kommunelova § 23 nr. 2 andre punktum om administrasjonssjefens tilsynsansvar i høve til administrasjonen, og ei endring i § 44 som innfører obligatorisk kontrollutval i Longyearbyen lokalstyre ved å gjere kommuneloven kapittel 12 gjeldande.

Les forarbeidene til loven her.