Statsråd 17. april 2009

I statsråd 17. april 2009 ble lov nr. 19 om havner og farvann  sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    17. april 2009    👤Knut Davidsen

I statsråd 17. april 2009 ble lov nr. 19 om havner og farvann  sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 19 om havner og farvann etablerer et juridisk rammeverk, som skal bidra til at havnene utvikles til logistikknutepunkter, og til effektiv og trygg sjøtransport som hevder seg i konkurransen med øvrige transportformer. Havnesektoren sikres gode rammevilkår og bidrar til Regjeringens målsetting om å overføre godstransport fra vei til sjø. I tillegg innskjerpes kravene til sikkerhet og forsvarlig bruk av farvannet, og det er tatt hensyn til internasjonale regler. Loven settes i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Lov 8. juni 1984 nr. 51 oppheves fra den tid Kongen bestemmer. Les forarbeidene til loven her.