Statsråd 17. desember 2004

I statsråd 17. desember 2004 ble det sanksjonert 17 lover, tre nye lover, en opphevelseslov og 13 endringslover. Se liste over de kunngjorte lovene her.

Lovtidend    17. desember 2004    👤Knut Davidsen   

Her følger en oversikt over lovene departementsvis med henvisninger til forarbeider:


Arbeids- og sosialdepartementet


Lov nr. 85 om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover.
Ot.prp. nr. 9 (2004-2005).

Lov nr. 86 om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og enkelte andre lover.
Ot.prp. nr. 86 (2003-2004).

Lov nr. 87 om endringar i lønnsgarantilova.
Ot.prp. nr. 9 del II (2004-2005).


Fiskeri- og kystdepartementet

Lov nr. 88 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) mv.
Ot.prp. nr. 70 (2003-2004).

Lov nr. 89 om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv.
Loven trer i kraft 1. januar 2005.
Ot.prp. nr. 3 (2004-2005).

Lov nr. 90 om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap.
Ot.prp. nr. 20 (2004-2005).


Helse- og omsorgsdepartementet

Lov nr. 91 om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) m.m.
Loven trer i kraft 17. desember 2004.
Ot.prp. nr. 8 (2004-2005).


Justis- og politidepartementet

Lov nr. 92 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp.
Loven trer i kraft 1. januar 2005.
Ot.prp. nr. 24 (2004-2005).

Lov nr. 93 om endring i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven).
Ot.prp. nr. 88 (2003-2004).

Lov nr. 94 om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene.
Loven trer kraft 1. januar 2005.
Ot. prp. nr. 25 (2004-2005).

Lov nr. 95 om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
Ot.prp. nr. 23 (2004-2005).


Kultur- og kirkedepartementet

Lov nr. 96 om oppheving av lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd.
Lova tek til å gjelda frå 1. januar 2005.
Ot. prp. nr. 83 (2003-2004).

Lov nr. 97 om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting.
Lova, med unntak av ny § 11, trer i kraft frå 1. januar 2005.
Otr.prp. nr. 81 (2003-2004).


Landbruks- og matdepartementet

Lov nr. 98 om endringer i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) og lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring.
Loven trer i kraft 1. januar 2005.
Ot.prp. nr. 19 (2004-2005).


Miljøverndepartementet

Lov nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven).
Ot.prp. nr. 13 (2004-2005).


Moderniseringsdepartementet

Lov nr. 100 om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven.
Loven trer i kraft 1. januar 2005.
Ot.prp. nr. 94 (2003-2004).

Nærings- og handelsdepartementet
Lov nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2005.
Ot.prp. nr. 95 (2003-2004).

Lov om endringar i folketrygdlova (rett til lønnskompensasjon under fedrekvoten basert på eiga opptening) med ikrafttredelse 1. januar 2005 ble ikke sanksjonert, dette kan ikke skje før første statsråd i 2005, 7. januar 2005.