Statsråd 17. oktober 2003

I statsråd 17. oktober 2003 ble det fremmet to odelstingsproposisjoner, en om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn (ot.prp. nr. 9 (2003-2004)) og en om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2003) (ot.prp. nr. 10 (2003-2004)).

Lovtidend    17. oktober 2003    👤Knut Davidsen   

I ot.prpr. nr. 9 innebærer forslaget til endring i lov om trudomssamfunn og ymist anna at tro- og livssynssamfunn må sende inn oversikter over fødselsnummer for alle medlemmer de søker om statlig eller kommunalt tilskudd for.

I ot.prpr. nr. 10 innebærer forslaget endringer i folketrygdloven, trygderettsloven og lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon.

  • Endringene i folketrygdloven gjelder i hovedsak materielle endringer knyttet til budsjettforslaget for 2004.
  • Endringene i trygderettsloven foreslår opphevelse av adgangen til å sende en sak til Trygderetten uten å forelegge oversendelsesbrevet for den ankende part.
  • Endringene i lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon foreslår endringer slik at statstilskott skal avkortes krone for krone mot gavepensjon fra arbeidsgiveren. Hensikten er å motvirke utstøting av eldre fra arbeidslivet. Tilsvarende bestemmelse ble innført for dagpenger under arbeidsløshet fra desember 1994 og for uførepensjon fra folketrygden fra 1. mai 1997.