Statsråd 18. april 2008

I statsråd 18. april 2008 ble lov nr. 10 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) sanksjonert.

Lovtidend    21. april 2008    👤Knut Davidsen

I statsråd 18. april 2008 ble lov nr. 10 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) sanksjonert.

Bakgrunnen for den første lovendringen er at alle fartøy under en viss størrelse og som er registrert i et avgrenset geografisk område, kan få adgang til delta i fangst av kongekrabber, se endringen i § 21 annet ledd. I den andre lovendringen er ordlyden i § 25 endret slik at deltakerloven er i tråd med nye retningslinjer fra Finansdepartementet om hva som skal regnes som gebyr og hva som skal regnes som avgift. Se forarbeider til lovendringene her.