Statsråd 18. januar 2008

I statsråd 18. januar 2008 ble lov nr. 3 om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av DNA-registeret) sanksjonert.

Lovtidend    18. januar 2008    👤Knut Davidsen   

I statsråd 18. januar 2008 ble lov nr. 3 om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av DNA-registeret) sanksjonert.

Lov nr. 3 om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av DNA-registeret) er vedtatt for at det skal kunne registreres flere DNA-profiler til bruk i etterforsking og strafferettspleien. Utvidelsen er hjemlet i straffeprosessloven § 160a og går ut på at enhver som ilegges en straff som nevnt i straffeloven § 15 for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan registreres i DNA-registeret. Registreringen vil, som i dag, først finne sted når dommen er rettskraftig eller saken endelig avgjort.
Vilkårene for å innhente biologisk materiale med sikte på DNA-analyse var hjemlet i straffeprosessloven § 157 om kroppsundersøkelser. Bestemmelsene videreføres uten vesentlige endringer, men er nå samlet i en egen bestemmelse i straffeprosessloven § 158.
Les forarbeidene her.