Statsråd 19. desember 2003

I statsråd 19. desember 2003 ble det sanksjonert 20 lover, bl.a. ny matlov og lov om Innovasjon Norge. Det ble også fastsatt ikrafttredelser av lover og forskriftsendringer.
Les alle sakene her.

Lovtidend    19. desember 2003    👤Knut Davidsen   

Her er en oversikt over lovene med ikrafttredelser, hvor dette er bestemt:

 • Lov nr. 116 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (ytelser under yrkesrettet attføring mv.)
  Loven trer i kraft 1. januar 2004 med unntak av endringene i § 21-14 som settes i kraft 1. juli 2004. (Besl. O. nr. 36 (2003-2004)).

 • Lov nr. 117 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering og lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.
  Loven trer i kraft 1. januar 2004.(Besl. O. nr. 35 (2003-2004)).

 • Lov nr. 118 om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS.
  Loven trer i kraft 1. januar 2004. (Besl. O. nr. 44 (2003-2004)).

 • Lov nr. 119 om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapslova) m.m.
  Ny § 30 a i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre trer i kraft straks.
  Ny § 16 a i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap trer i kraft 1. mars 2004.
  Endringene i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap §§ 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16 og 18 trer i kraft 1. oktober 2004. (Besl. O. nr. 24 (2003-2004)).

 • Lov nr. 120 om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper og i enkelte andre lover (likestilling i styrer i statsaksjeselskaper, statsforetak, allmennaksjeselskaper mv.) Deler av loven trer i kraft 1. januar 2004. (Besl. O. nr. 18 (2003-2004)).

 • Lov nr. 121 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.)
  Loven trer i kraft 1. januar 2004. (Besl. O. nr. 45 (2003-2004)).

 • Lov nr. 122 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven).
  Loventrer i kraft 1. januar 2004. (Besl. O. nr. 46 (2003-2004)).

 • Lov nr. 123 om endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter m.m.).
  Loven trer i kraft 1. januar 2004. (Besl. O. nr. 37 (2003-2004)).

 • Lov nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).
  Loven trer i kraft 1. januar 2004. (Besl. O. nr. 40 (2003-2004)).

 • Lov nr. 125 om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av politijuristenes påtalekompetanse mv.)
  Loven trer i kraft 1. april 2004. (Besl. O. nr. 12 (2003-2004)).

 • Lov nr. 126 om endring i lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (ankesum).
  Loven trer i kraft 1. januar 2004. (Besl. O. nr. 13 (2003-2004)).

 • Lov nr. 127 om endringer i patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.) (Besl. O. nr. 17 (2003-2004)).

 • Lov nr. 128 om endring i passloven (økt passgebyr for barn).
  Loven trer i kraft 1. januar 2004. (Besl. O. nr. 50 (2003-2004)

 • Lov nr. 129 om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.
  Loven trer i kraft 1. januar 2004. (Besl. O. nr. 41 (2003-2004)).

 • Lov nr. 130 om Innovasjon Norge.
  Loven trer i kraft 1. januar 2004. (Besl. O. nr. 43 (2003-2004)).

 • Lov nr. 131 om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
  Loven trer i kraft 1. januar 2004. (Besl. O. nr. 15 (2003-2004)).

 • Lov nr. 132 om endringar i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (domstolsbehandling av tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag). Loven trer i kraft 1. januar 2004. (Besl. O. nr. 47 (2003-2004)).

 • Lov nr. 133 om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (førerkort og trafikkopplæring).
  Loven trer i kraft 1. januar 2004. (Besl. O. nr. 48 (2003-2004)).

 • Lov nr. 134 om endringer i lov om sosiale tjenester mv. og lov om helsetjenesten i kommunene (rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning). Loven trer i kraft 1. januar 2004. (Besl. O. nr. 16 (2003-2004)).

 • Lov nr. 135 om endringer i folketrygdloven og i enkelt andre lover. Loven trer i kraft straks og 1. januar 2004. (Besl. O. nr. 38 (2003-2004)).