Statsråd 19. desember 2008

I statsråd 19. desember 2008 ble 18 endringslover sanksjonert. Endringer ble gjort i bl.a. folketrygdloven, pasientskadeloven, legemiddelloven, apotekloven, lov om medisinsk utstyr, transplantasjonsloven, arveloven, aksjeloven, allmennaksjeloven, straffeloven 1902, voldsoffererstatningsloven, pengespilloven, lotteriloven, opplæringsloven, barnehageloven, dyrehelsepersonelloven, naturskadeloven, mesterbrevloven og sjømannsloven.

Lovtidend    19. desember 2008    👤Knut Davidsen   

I statsråd 19. desember 2008 ble 18 endringslover sanksjonert. Endringer ble gjort i bl.a. folketrygdloven, pasientskadeloven, legemiddelloven, apotekloven, lov om medisinsk utstyr, transplantasjonsloven, arveloven, aksjeloven, allmennaksjeloven, straffeloven 1902, voldsoffererstatningsloven, pengespilloven, lotteriloven, opplæringsloven, barnehageloven, dyrehelsepersonelloven, naturskadeloven, mesterbrevloven og sjømannsloven.

 • Lov nr. 106 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurdering og aktivitetsplaner). Delvis ikrafttredelse for oppheving av folketrygdloven § 11-8 første ledd, jf. lovvedtakets kapittel 1, fra 1. januar 2009, 19. desember 2008 for folketrygdloven § 8-21 og hjemmel til å gi overgangsregler etter lovvedtakets kapittel XIX. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 107 om endringer i folketrygdloven. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 108 om endringar i pasientskadeloven m.m. (dekking av advokatutgifter og forlengd søksmålsfrist). Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 109 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) mv. Loven trer i kraft 1. januar 2009. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 110 om endringar i legemiddelloven, apotekloven og lov om medisinsk utstyr. Loven trer i kraft 1. januar 2009. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 111 om endringar i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 112 om endringer i arveloven mv. (arv og uskifte for samboere). Loven trer i kraft 1. juli 2009. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 113 om endringar i aksjelova og allmennaksjelova. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 114 om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger). Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 115 om endringer i lov om erstatning frå staten for personskade valda ved straffbar handling m.m. (valdsoffererstatningslova). Loven trer i kraft 1. januar 2009. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 116 om endringer i pengespilloven m.m. (grasrotandel). Loven trer i kraft fra 1. januar 2009. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 117 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.). Delvis ikrafttredelse fra 1. januar 2009 for § 15 i lov om pengespill mv. og §§ 3, 12 og 13 i lov om lotterier mv. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 118 om endringer i opplæringslova. Loven trer i kraft 1. januar 2009. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 119 om endring i barnehageloven. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 120 om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Loven trer i kraft 1. januar 2009. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 121 om endring i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven). Loven trer i kraft 1. januar 2009. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 122 om endringer i lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring. Loven trer i kraft fra 1. januar 2009. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 123 om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Les forarbeidene her.