Statsråd 19. mars 2004

I statsråd 19. mars 2004 ble det sanksjonert en lov, lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn.

Lovtidend    19. mars 2004    👤Knut Davidsen

Endringen innebærer at tros- og livssynssamfunn må sende inn oversikter over fødselsnummer for alle medlemmer de søker statlig eller kommunalt tilskudd for. Les forarbeidene her.