Statsråd 1. april 2005

I statsråd 1. april 2005 ble lov nr. 14 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven) og lov nr. 15 om universiteter og høyskoler sanksjonert.

Lovtidend    1. april 2005    👤Knut Davidsen   

Formålet med lov nr. 14 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven) er å legge til rette for at et selskap skal kunne flytte sitt hovedkontor eller omorganiseres uten at det må oppløses og nystiftes fordi flyttingen eller omorganiseringen vil innebære at en nasjonal grense innen EØS overskrides. Loven regulerer en selskapsform som kan betraktes som et tilbud til selskaper som ser mer enn én medlemsstat som sitt marked, og skal lette deres muligheter til å drive grenseoverskridende virksomhet. Loven trer i kraft straks. Myndighet etter loven er delegert til Justis- og politidepartementet, Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, se vedtak her. Det er også fastsatt forskrift til loven, se forskrift om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske selskaper. Se forarbeidene her.

Lov nr. 15 om universiteter og høyskoler avløser universitetsloven fra 1995 og privathøyskoleloven fra 1986, og skal gjelde både for statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr offentlig godkjente eksamener og grader.. Den akademiske og kunstneriske frihet er foreslått styrket og tydeliggjort. Felles lovbestemmelser gir også lik regulering av studentenes rettigheter og plikter ved private og statlige institusjoner. Loven trer i kraft 1. august 2005. Se forarbeidene til loven her.