Statsråd 1. august 2003

I statsråd 1. august 2003 ble lov om endringer i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov) med ikrafttredelse 1. oktober 2003 sanksjonert. Det ble og bestemt at endringslov 27. september 2002 nr. 70 til rettshjelpsloven skal tre i kraft 1. september 2003. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    1. august 2003    👤Knut Davidsen   

Det ble og fastsatt forskrift om overgangsregler om betaling av egenandeler i saker om fri rettshjelp. Se også endringer i forskrift til lov om fri rettshjelp, fastsatt av Justisdepartementet 1. august 2003.