Statsråd 1. mars 2002

I statsråd 1. mars 2002 ble lov om endringar i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere mv. sanksjonert. Det ble i tillegg fastsatt følgende forskrifter:
Forskrift om administrasjonsansvaret for pensjonstrygden for fiskere, forskrift om ansattes rett til representasjon i AS Vinmonopolets styre og bedriftsforsamling og oppheving av forskrift av 31. januar 1986 om anvendelse av ulovlig fratrådt sjømanns hyretilgodehavende. Kongens myndighet til å fastsette forskrifter og treffe avgjørelser etter genteknologiloven ble delegert til Helsedepartementet. Tidligere delegasjoner av kongens myndighet etter genteknologiloven til Sosial- og helsedepartementet ble opphevet.

Lovtidend    4. mars 2002    👤Knut Davidsen