Statsråd 20. april 2007

I statsråd 30. april 2007 ble lov nr. 15 om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) sanksjonert. Loven trer i kraft straks. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    20. april 2007    👤Dag T Hoelseth   

I statsråd 30. april 2007 ble lov nr. 15 om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) sanksjonert. Loven trer i kraft straks. Se statsrådslisten her.

Loven har til hensikt å styrke håndhevelsen av flypassasjerens rettigheter og legge grunnlaget for tilsyn med nye avgiftsregler. Luftfartstilsynet får ifølge endringene det generelle ansvaret for å føre tilsyn med passasjerrettighetene innenfor luftfartssektoren. Loven innfører også et nytt klageorgan for flypassasjerer som mener de ikke har mottatt det de har krav på fra flyselskap eller andre tjenesteleverandører. Det nye klageorganet skal sikre passasjerene like rettigheter uansett hvilket selskap de flyr med og flyselskapene får like konkurransevilkår seg imellom. Klageorganets avgjørelser skal ikke ha samme bindende virkning som en dom.

Les forarbeidene til loven her.