Statsråd 20. februar 2004

I statsråd 20. februar 2004 ble det sanksjonert en endringslov til domstolloven og jordskifteloven og en endringslov til ehandelsloven. Det ble og fremmet forslag til ny valutareguleringslov og endringer i sivilforsvarsloven.

Lovtidend    20. februar 2004    👤Knut Davidsen

  • Lov nr. 7 om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner). Endringene i domstolloven § 55 første og annet ledd, § 55 e annet ledd, § 55 h første ledd første punktum, § 121 b, i jordskifteloven § 7 første, annet, fjerde, femte og sjette ledd, § 8 og § 96 trer i kraft 1. april 2004. Forarbeidene til endringene finner du her.

  • Lov nr. 8 om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven). Lovendringene trer i kraft 1. mars 2004. Forarbeidene til endringene finner du her.

  • I Ot.prp. nr. 35 (2003-2004) Om lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) fremmes forslag til nytt regelverk om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge. Formålet med registeret er i første rekke å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet og å bidra til riktig skatte- og avgiftsbetaling. Registrerte opplysninger skal videre kunne brukes til statistikkformål og i arbeidet med å sikre finansiell stabilitet. Opplysningene i registeret skal også kunne brukes i arbeidet med å avdekke trygdemisbruk.

  • I Ot.prp. nr. 36 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret fremmes forslag til endringer som ledd i omorganiseringen av Sivilforsvaret og opprettelsen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap