Statsråd 20. januar 2006

I statsråd 20. januar 2006 ble lov nr. 2 om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad om asyl mv.) og lov nr. 3 om endring i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten) sanksjonert.

Lovtidend    20. januar 2006    👤Knut Davidsen   

  • Endringene i utlendingsloven knytter seg til ulike sider vedrørende innkvartering av utlendinger som søker asyl, lovfesting av krav på innkvartering inntil søknaden er endelig avgjort, det blir hjemmelsgrunnlag for forskriftsregulering av selve innkvarteringsordningen, avskjæring av klageadgangen ved vedtak om bortfall av botilbud og lovfesting av særlig tvangsgrunnlag for utkastelse. I tillegg er det bestemt at ansatte i mottak skal fremlegge politiattest, og at det er yrkesforbud i mottak for personer som har begått seksuelle overgrep mot barn og unge. Lovendringene ble fremmet for det forrige Storting, og i henhold til Stortingets forretningsorden § 33 må odelstingsproposisjoner som ikke ble ferdigbehandlet av Odelstinget ogLagtinget i den valgperiode de ble overbrakt i, fremsettes på ny. Lovendringene ble fremmet i Ot.prp.nr.20 (2005-2006), og er i samsvar med Ot.prp.nr.112 (2004-2005). Endringene trer i kraft 1. februar 2006.
  • Endringene i barnevernloven gir de private krisesentrene en lovpålagt opplysningsplikt til barneverntjenesten. Krisesentrene får også taushetsplikt om forhold de får kjennskap til i forbindelse med barneverntjenestens innhenting av opplysninger. Lovendringene ble fremmet for det forrige Storting, og i henhold til Stortingets forretningsorden § 33 må odelstingsproposisjoner som ikke ble ferdigbehandlet av Odelstinget og Lagtinget i den valgperiode de ble overbrakt i, fremsettes på ny. Lovendringene ble fremmet i Ot.prp.nr.14 (2005-2006), og er i samsvar med Ot.prp.nr.111 (2004-2005). Endringene trer i kraft 1. juli 2006.