Statsråd 20. juni 2008

I statsråd 20. juni 2008 ble det sanksjonert ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, ny helseforskningslov og fem endringslover til konkurranseloven, kredittkjøpsloven, mortifikasjonsloven, straffeprosessloven, opplæringslova og privatskolelova. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    20. juni 2008    👤Knut Davidsen   

I statsråd 20. juni 2008 ble det sanksjonert ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, ny helseforskningslov og fem endringslover til konkurranseloven, kredittkjøpsloven, mortifikasjonsloven, straffeprosessloven, opplæringslova og privatskolelova. Les statsrådslisten her.

- Lov nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) bygger på NOU 2001:22 Fra bruker til borger og skal styrke det rettslige vernet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og har et sterkt fokus på like muligheter og på å legge til rette for aktiv samfunnsdeltakelse for alle. Loven skal ikke bare utløse rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne, men også plikter slik at personene kan virke som likeverdige og likestilte samfunnsborgere. Loven skal fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter, bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Loven gjelder på alle samfunnsområder, også for arbeidslivet. For å sikre at den som klager over brudd på lovens forbud ikke blir utsatt for negative reaksjoner, er det forbud mot gjengjeldelse. Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal håndheve loven. Nemnda kan etter loven gi pålegg om stansing og retting samt ilegge tvangsmulkt dersom pålegget ikke blir etterkommet.

Les forarbeidene til loven her.
Loven trer i kraft 1. januar 2009.

- Lov nr. 43 om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranselova)  endrast slik at § 21 første ledd siste punktum vert oppheva. Eit vedtak av Kongen i statsråd om å tillate ei føretakssamanslutning treng ikkje lenger å vente på departementet si klagehandsaming. I tillegg inneheld lova enkelte andre materielle og redaksjonelle/språklege endringar.

Les forarbeida til lova her.
Lova tek til å gjelde frå 1. juli 2008

- Lov nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) bygger på NOU 2005:1 God forskning – bedre helse. Formålet med loven er å rydde opp og forenkle regelverket for medisinsk og helsefaglig forskning samtidig som hensyn til forskningsdeltagere og personvern ivaretas. Loven inneholder bestemmelser om

  • formål, virkeområde og definisjoner,
  • krav til organisering og utøvelse av forskning,
  • krav om forhåndsgodkjenning og innsendelse av sluttmelding,
  • krav til samtykke,
  • forskning på mennesker,
  • forskning på humant biologisk materiale,
  • forskning på helseopplysninger,
  • åpenhet og innsyn i forskningen,
  • tilsyn, erstatning, pålegg og straff.

Les forarbeidene til loven her.

- Lov nr. 45 om endringer i lov om kredittkjøp m.m. (frarådingsplikt) regulerer långivers plikt til skriftlig å underrette låntaker om at økonomisk evne eller andre forhold på låntakerens side tilsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp lånet. Gjør långiveren ikke dette, kan låntakerens forpliktelser lempes for så vidt dette finnes rimelig. Regelen er vedtatt etter mønster av finansavtaleloven § 47.

Les forarbeidene til loven her.
Loven trer i kraft 1. januar 2009.

- Lov nr. 46 om endringer i lov 18. desember 1959 nr. 1 om mortifikasjon av skuldbrev m.v. og enkelte andre lover endrer mortifikasjonsloven § 4 slik at mortifikasjonssaker etter denne loven som hører under norske domstoler, skal reises for Brønnøy tingrett. I de tilfeller der det kommer innsigelser mot mortifikasjon skal saken overføres til en annen domstol i den grad dette følger av de alminnelige vernetingsreglene i tvisteloven. I tillegg blir enkelte inkurier i lovverket rettet ved denne loven.

Les forarbeidene til loven her.
Loven trer i kraft 1. juli 2008.
Se ny forskrift om mortifikasjon av skuldbrev her.

- Lov nr. 47 om endringer i straffeprosessloven mv. (overføring av kompetanse til å innkalle til soning og behandle søknader om soningsutsettelse) overfører kompetansen til å innkalle til soning og behandle søknader om soningsutsettelse fra politiet til kriminalomsorgen. Loven innebærer at saksbehandlingen - etter at fullbyrdelsesordre er gitt - samles i én etat. Dette vil få stor betydning for kriminalomsorgen som kan planlegge bedre og utnytte soningskapasiteten på en mer effektiv måte. Overføringen legger også til rette for å effektivisere saksbehandlingsrutinene. Loven inneholder også enkelte presiseringer i straffeprosessloven og straffelovene 1902 og 2005 som følge av at kriminalomsorgen nå har kompetanse til å begjære rettens avgjørelse etter straffeloven § 54 nr. 1 og 2 ved narkotikaprogram med domstolskontroll og program mot ruspåvirket kjøring.

Les forarbeidene til loven her.

- Lov nr. 48 om endringar i opplæringslova og privatskolelova inneheld bl.a. endringar i retten til vidaregående opplæring for vaksne, rett til særskild språkopplæring for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring, utviding av mandatet til Foreldreutvalet for grunnskolen, utviding av retten til teiknspråkopplæring i grunnskolen og lovfesting av plikta for skoleeigaren til å gi elevar gratis frukt og grønnsaker.

Les forarbeida til lova her.
Loven trer i kraft 1. august 2008, med unntak for opplæringsloven § 11-9 som trer i kraft 1. januar 2009.