Statsråd 21. desember 2007

I statsråd 21 desember 2007 ble det sanksjonert 16 lover, ny lov om toll og vareførsel og 15 endringslover. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    21. desember 2007    👤Knut Davidsen

I statsråd 21 desember 2007 ble det sanksjonert 16 lover, ny lov om toll og vareførsel og 15 endringslover. Se statsrådslisten her.

De sanksjonerte lovene er:
Lov nr. 118 om endringer i folketrygdloven mv.
Les forarbeidene her.

Lov nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).
Les forarbeidene her.

Lov nr. 120 om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond.
Les forarbeidene her.

Lov nr. 121 om endring i lov 16. juli 1999 nr. 69 om ­offentlige anskaffelser.
Les forarbeidene her.

Lov nr. 122 om endring i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. (forlengelse av midlertidig forbud mot xenotransplantasjon).
Les forarbeidene her.

Lov nr. 123 lov om endringer i pasientrettighetsloven m.m. (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og justeringer etter rusreformen).
Les forarbeidene her.

Lov nr. 124 om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (endring av gebyr for pass til personer over 16 år).
Les forarbeidene her.

Lov nr. 125 om endringer i lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven).
Les forarbeidene her.

Lov nr. 126 om endringar i straffeprosessloven (avgrensa dokumentinnsyn og provføring).
Les forarbeidene her.

Lov nr. 127 om endringar i straffeprosessloven og tvisteloven m.m.
Les forarbeidene her.

Lov nr. 128 om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og om samtykke til ratifikasjon av den internasjonale konvensjon 2001 om erstatningsansvar for bunkersoljesølskade.
Les forarbeidene her.

Lov nr. 129 om endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven og enkelte andre lover (fusjon og fisjon over landegrensene).
Les forarbeidene her.

Lov nr. 130 om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (overføring av oppgåver frå politiet til Lotteritilsynet).
Les forarbeidene her.

Lov nr. 131 om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (handheving av forbodet mot pyramidespill).
Les forarbeidene her.

Lov nr. 132 om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.
Les forarbeidene her.

Lov nr. 133 om endringer i lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven).
Les forarbeidene her.