Statsråd 21. februar 2003

statsråd 21. februar 2003 ble lov om biobanker (biobankloven) sanksjonert. Forarbeidene til loven finner du her.

Lovtidend    21. februar 2003    👤Knut Davidsen

Lovens formål er å sikre at innsamling, oppbevaring, behandling og destruksjon av materiale i biobanker skjer på en etisk forsvarlig måte, og at dette skjer i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, prinsipper og respekt for menneskeverd, menneskerettigheter og personlig integritet.