Statsråd 21. januar 2005

I statsråd 21. januar 2005 ble lov nr. 7 om endringar i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) sanksjonert. Loven trer i kraft 1. februar 2005.

Lovtidend    21. januar 2005    👤Knut Davidsen   

Lovendringen gjennomfører artikkel 13 i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon). Endringen innebærer at det må innhentes forhåndssamtykke for å sende elektronisk reklame på e-post, SMS og MMS. Det er gjort unntak for elektronisk reklame til eksisterende kunder. Juridiske personer er ikke vernet ifølge bestemmelsen, det gjelder og «tips en venn»-funksjoner. Se forarbeidene her.