Statsråd 21. mars 2003

I statsråd 21. mars 2003 ble lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven m.m. (lovtiltak mot barne- og ungdomskriminalitet) sanksjonert. Det ble også vedtatt delegering av myndighet til NVE etter oreigningsloven § 2 nr. 45. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    21. mars 2003    👤Knut Davidsen

Endringene i lov 21. mars 2003 nr. 18 om endringer i straffeprosessloven og politiloven m.m. (lovtiltak mot barne- og ungdomskriminalitet) har som formål å sikre en mer hensiktsmessig oppfølging av lovbrudd begått av barn og unge og et bedre samarbeid mellom de berørte offentlige etater. Tiltakene skal virke forebyggende, ved å hindre at unge personer utvikler en kriminell atferd. Se forarbeidene til endringsloven her.