Statsråd 21. november 2003

I statsråd 21. november 2003 ble det fastsatt ikrafttredelse for lover 15. juni 2001 nr. 63, 10. januar 2003 nr. 3 og 4. juli 2003 nr. 78 og fastsatt endring i forskrift om lokal luftkvalitet. Se kunngjøringene her og statsrådslisten her.

Lovtidend    21. november 2003    👤Knut Davidsen

  • Lov 15. juni 2001 nr. 63 om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse), lovens avsnitt II og III settes i kraft 1. januar 2004.
  • Lov 10. januar 2003 nr. 3 om endringer i straffeprosessloven mv. (erstatning etter strafforfølgning), lovens avsnitt I om endring av straffeprosessloven § 438 og avsnitt III settes i kraft 1. januar 2004.
  • Lov 4. juli 2003 nr. 78 om endringer i straffeloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.), avsnitt V, trer i kraft 21. november 2003.