Statsråd 22. desember 2006

I statsråd 22. desember 2006 ble det sanksjonert 13 lover som endrer bl.a. i apotekpensjonsordningsloven, billedkunstomsetningsloven, biobankloven, COTIF-loven, film- og videogramloven, fiskeriforbudsloven, folketrygdloven, helsepersonelloven, pasientrettighetsloven, rettsgebyrloven, saltvannsfiskeloven, sosialtjenesteloven, utlendingsloven og åndsverkloven. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    22. desember 2006    👤Knut Davidsen   

De sanksjonerte lovene er:

Lov nr. 93 om endring i utlendingsloven (EØS-utvidelsen med Bulgaria og Romania).
Les forarbeidene her.

Lov nr. 94 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover.                               
Les forarbeidene her.

Lov nr. 95 om endringer i folketrygdloven (rett til foreldrepenger ved tidlig stebarnsadopsjon).
Les forarbeidene her.

Lov nr. 96 om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske mv. i Norges territorialfarvann og i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv.
Les forarbeidene her.

Lov nr. 97 om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann.
Les forarbeidene her.

Lov nr. 98 om endringar i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten mv.
Les forarbeidene her.

Lov nr. 99 om endringar i pasientrettslova og biobanklova (helsehjelp og forsking – personar utan samtykkekompetanse).
Les forarbeidene her.

Lov nr. 100 om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover.
 Les forarbeidene her.

Lov nr. 101 om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
Les forarbeidene her.

Lov nr. 102 om endringer i lov om avgift på omsetning av billedkunst m.m.
Les forarbeidene her.
 
Lov nr. 103 om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på omsetning av billedkunst (gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m.).
 Les forarbeidene her.

Lov nr. 104 om endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram..
Les forarbeidene her.

Lov nr. 105 om endringer i lov 10. desember 2004 nr. 82 om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven) samt om Stortingets samtykke til at Norge tar forbehold mot visse bilag i overenskomsten.
Les forarbeidene her.