Statsråd 22. februar 2002

I statsråd 22. februar 2002 ble lov 18. mai 2001 nr. 18 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) vedtatt satt i kraft fra 1. mars 2002 med unntak av § 10 c , som settes i kraft fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer. Departementet ble også delegert myndighet etter lovens § 5 fjerde ledd og det ble fastsatt forskrift til loven.

Lovtidend    22. februar 2002    👤Knut Davidsen

Det ble også fastsatt endringer i forskrift 1. februar 2002 nr. 97 om endringer i forskrift til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) og forskrift om opphevelse av forskrift 16. desember 1977 nr. 15 § 1G nr. 1 og 2 om unntak fra og særregler om retten til å påklage enkeltvedtak, og opphevelse av forskrift 16. desember 1988 nr. 1034 om gebyr for uttalelser iht. byggeforskrift 1987 kap. 14:15.