Statsråd 22. mars 2002

I statsråd 22. mars 2002 ble det sanksjonert to lover, lov 22. mars 2002 nr. 6 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og Arbeidsgiverforeningen NAVO i forbindelse med den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten 1. januar 2002 og lov 22. mars 2002 nr. 7 om endringer i folketrygdloven (tiltak for å redusere sykefravær mv.).

Lovtidend    22. mars 2002    👤Aud Manger