Statsråd 23. april 2004

I statsråd 23. april 2004 ble lov nr. 18 om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og i enkelte andre lover sanksjonert.

Lovtidend    23. april 2004    👤Knut Davidsen   

Lovendringene er en følge av at Stortinget ba Regjeringen utrede ulike måter å sikre at det er nok verdier i konkursboer til å kunne drive en forsvarlig bobehandling. Bl.a. får panteloven en ny § 6-4 om lovbestemt pant for boomkostninger. Det lovbestemte pantet utgjør fem prosent av hvert realregistrert pantobjekt, begrenset oppad til 700 ganger rettsgebyret på 740 kroner, 51.800 kroner. Endringene trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Se forarbeidene her.