Statsråd 23. mai 2003

I statsråd 23. mai 2003 ble sanksjonert tre lover. Lov nr. 33 om endringer i lov om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a., i kystvaktloven og designloven, lov nr. 34 om endringer i alkoholloven og i tobakksskadeloven, og lov nr. 35 - ny ehandelslov.

Lovtidend    23. mai 2003    👤Knut Davidsen   

Lov nr. 33 trer i kraft 1. juni. Lov nr. 34, endringene i alkoholloven trer i kraft 1. juli 2003, ny overskrift til tobakksskadeloven straks, endringene i tobakksskadelovens § 6 1. juni 2004, ny § 8 i tobakksskadeloven og endret nummerering av de etterfølgende paragrafene 1. juli 2003. Lov nr. 35 om ehandel trer i kraft 1. juli 2003.

I samme statsråd ble det fremmet tre odelstingsproposisjoner:

  • om lov om endringer i straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskingsorgan for politiet og påtalemyndigheten) (ot.prp. nr. 96(2002-2003)). Dette forslaget foreslår å opprette et organ som skal erstatte dagens ordning, SEFO (sæsrskilte etterforskningsorgan), med faste, regionale enheter som skal etterforske anmeldelser mot politi og påtalemyndighet.
  • om lov om endringer i utlendingsloven (Dublin II-forordningen) (ot.prp. nr. 95(2002-2003)). Dette forslaget vil gjennomføre Rådsforordning (EF) nr. 343/2003 av 18. februar 2003 om fastsettelse av kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i en medlemsstat av en borger av et tredjeland (Dublin II-forordningen). Forordningen erstatter Dublinkonvensjonen.
  • om lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen(ot.prp. nr. 95(2002-2003)). Dette forslaget innebærer at det vedtas en ny lov som erstatter lov 13. juni 1975 nr. 46 om regulering av ervervsmessig husdyrhold fordi det er behov for å tilpasse regelverket til den utvikling som har funnet sted i husdyrproduksjonen.. De nye reglene vil redusere behovet for utøvelse av skjønn, og således bidra til å fremme likebehandling og redusere forvaltningens ressursbruk.

Les statsrådslisten her.