Statsråd 24. april 2009

I statsråd 24. april 2009 ble lov nr. 20 om endring i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, lov nr. 21 om endringar i politilova og lov nr. 22 om endringer i energiloven sanksjonert. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    24. april 2009    👤Knut Davidsen   

I statsråd 24. april 2009 ble lov nr. 20 om endring i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, lov nr. 21 om endringar i politilova og lov nr. 22 om endringer i energiloven sanksjonert. Se statsrådslisten her.

  • Lov nr. 20 om endring i lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) blir endret slik at departementet i forskrift kan bestemme at kommunalt ansatte ledere av NAV-kontor gis samme arbeidsgivermyndighet som statlige ansatte ledere av NAV-kontor, der det er avtalt felles ledelse av kontoret. Les forarbeidene her.
  • Lov nr. 21 om endringar i politilova (funksjonstid og tittel for leiaren av Politidirektoratet) endrer funksjonstida til direktøren for Politidirektoratet ved at hovudregelen for åremål med seks års funksjonstid med høve til gjenoppnemning etter søknad ein gang i seks år, skal gjelde. Som ei overgangsordning vert noverande politidirektør gitt høve til, etter utlysing og innstilling, å få forlenga åremålet med inntil tre år. I tillegg vert tittelen til direktøren for Politidirektoratet endra til politidirektøren. Les forarbeida her.
  • Lov nr. 22 om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) gjennomfører direktiv 2002/91/EF om energieffektivitet i bygninger (bygningsenergidirektivet) og innfører energimerking av bygninger og regelmessig energivurdering av kjeler og klimaanlegg. Ordningene skal bidra til at eiere, leietakere og bygningskjøpere får informasjon om energibruken i bygninger. Loven trer i kraft 1. januar 2010. Les forarbeidene her.