Statsråd 24. november 2006

I statsråd 24. november 2006 ble lov om endringer i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. og lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) sanksjonert. Det ble og fastsatt tre endringsforskrifter.

Lovtidend    24. november 2006    👤Knut Davidsen

Lov nr. 63 om endringer i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. og lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) er vedtatt som en del av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og innebærer endringer i allmenngjøringslovens § 8 og utlendingsloven § 11a. Endringene gir Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet samme adgang til å gi pålegg, anvende tvangsmulkt og stansing, for å fremtvinge etterlevelse av påleggene ved tilsyn etter allmenngjøringsloven og utlendingsloven som de har etter arbeidsmiljøloven. Ny § 9 i allmenngjøringsloven gir departementet hjemmel til å gi forskrifter som pålegger oppdragsgivere å informere oppdragstakere om plikter etter gjeldende allmenngjøringsforskrifter. Departementet kan etter endringen i forskrift bestemme at byggherrer skal ta inn i kontrakter, som inngås med oppdragstakere, at deres arbeidstakere skal ha lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter. Lovendringene trer i kraft 1. desember 2006. Se forarbeidene her.

Det ble også fastsatt tre endringsforskrifter fremmet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

  • Forskrift om endring i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser.
  • Forskrift om endring i forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester).
  • Forskrift om endring i forskrift 14. februar 1986 nr. 351 offentlighetsloven. Delegering av myndighet.