Statsråd 24. september 2004

I statsråd 24. setember 2004 ble lov om endringer i plan- og bygningsloven (konsekvensutredninger) sanksjonert. Lovendringene trer i kraft 1. april 2005.

Lovtidend    24. september 2004    👤Knut Davidsen   

Lovendringen innebærer at bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) i plan- og bygningsloven endres slik at det gis nødvendige lovmessige rammer for iverksetting av EUs direktiv 2001/142/EF om vurderinger av miljøvirkninger av visse planer og programmer. Bestemmelsene om konsekvensutredninger for utbyggingstiltak endres og med sikte på forenkling og effektivisering. Les forarbeidene her.