Statsråd 25. april 2003

I statsråd 25. april 2003 ble lov nr. 24 om endringer i rettergangslovgivingen mv. (elektronisk kommunikasjon med domstolene mv.), lov nr. 25 om endringer i aksjelovgivningen m.m. og lov nr. 26 om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m.) sanksjonert.

Lovtidend    25. april 2003    👤Knut Davidsen

Endringene i aksjeloven trer i kraft straks og endringene i plan- og bygningsloven
trer i kraft 1. juli 2003.

Det ble også fremmet tre odelstingsproposisjoner:

  • Om lov om endringer i straffeloven mv. (straffebud mot korrupsjon) (Ot.prp. nr. 78 (2002-2003))
  • Om lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. (Ot.prp. nr. 79 (2002-2003))
  • Om tilegg til Ot.prp. nr. 33 (2002-2003) om lov om frittståande skolar (friskolelova) (Ot.prp. nr. 80 (2002-2003)).


Les statsrådslisten her.