Statsråd 25. april 2008

I statsråd 25. april 2008 ble lov nr. 11 om endringar i burettslagslova, eigarseksjonslova og avhendingslova og lov nr. 12 om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (gjennomføring av forordning (EF) 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innenfor veitransport og om endring av forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av forordning (EØF) nr. 3820/85 m.m.) sanksjonert.

Lovtidend    25. april 2008    👤Knut Davidsen

I statsråd 25. april 2008 ble lov nr. 11 om endringar i burettslagslova, eigarseksjonslova og avhendingslova og lov nr. 12 om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (gjennomføring av forordning (EF) 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innenfor veitransport og om endring av forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av forordning (EØF) nr. 3820/85 m.m.) sanksjonert.

 Lov nr. 11 om endringar i burettslagslova, eigarseksjonslova og avhendingslova innfører bl.a. unntak i burettslagslova fra forkjøpsretten ved overføring av burettslagsandel fra kommune, og enkelte andre, til den som leier boligen. Eierseksjonsloven får et nytt sjette ledd i § 22 med samme innhold. Det blir også fastsatt at selger skal betale vederlag ved eierskifte, se avhendingslova § 2-6 første ledd nytt tredje punktum og burettslagslova § 4-6 nytt andre punktum. Videre blir det fastsatt forbud mot å stifte nye boligaksjeselskap og å endre vanlige aksjeselskap eller allmennaksjeselskap til boligaksjeselskap, se burettslagslova § 1-4 første ledd nytt andre punktum. Loven trer i kraft 1. juli 2008.
Les forarbeidene til loven her.

Lov nr. 12 om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (gjennomføring av forordning (EF) 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innenfor veitransport og om endring av forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av forordning (EØF) nr. 3820/85 m.m.) gjennomfører nasjonale tilpasninger til endringer i felleseuropeiske regler for kjøre- og hviletid for tungtransportsjåfører og regler om fartsskrivere til registrering og kontroll av kjøre- og hviletid. Loven trer i kraft straks.                                      
Les forarbeidene til loven her.