Statsråd 25. juni 2004

I statsråd 25. juni 2004 ble det sanksjonert 16 lover. I tillegg ble det vedtatt en provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene i oljesektoren i forbindelse med tariffrevisjonen 2004. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    25. juni 2004    👤Dag T Hoelseth

Følgende lover ble sanksjonert:

 • Lov nr. 42 om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 43 om endringer i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag mv. (gjennomføring av forordning (EF) 2560/2001 om betalinger på tvers av landegrensene i euro (euroforordningen) m.m.). Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 44 om endringer i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 45 om endringer i lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven). Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 46 om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (sjuketransport m.m.). Les forarbeidene her her.
 • Lov nr. 47 om endring i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 48 om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (delegering av myndighet til interkommunale organer). Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 49 om endringer i tvistemålsloven (bevisopptak utenfor rettssak). Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 50 om endringer i straffeloven mv. (forbrytelser i gjeldsforhold). Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 51 om endringar i lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer og finansavtalelova m.m. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 52 om endringer i straffeloven, straffeprosessloven og sjøloven mv. (fast promillegrense og avholdspliktregler for større skip, et eget straffebud mot tortur, forklaringsplikt for ansatte i finansinstitusjoner mv.). Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 53 om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet). Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 54 om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 55 om endring i passloven (økt passgebyr). Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 56 om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. og lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 57 om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. og lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer. Les forarbeidene her.