Statsråd 26. april 2002

Lov av 26. april 2002 nr. 12 om notarius publicus ble sanksjonert i statsråd 26. april 2002. Loven settes i kraft 1. juli 2002 og opphever fra samme tid lov av 14. august 1918 nr. 4 om rettergangsordningens ikrafttræden §§ 6-8.

Lovtidend    26. april 2002    👤Knut Davidsen