Statsråd 26. januar 2007

I statsråd 26. januar 2007 ble lov nr. 3 om endringer i tvisteloven (endringer i straffeprosessloven og andre lover) og lov nr. 4 om målenheter, måling og normaltid sanksjonert. Det ble også fastsatt ikrafttredelse og overgangsregler til tvisteloven.

Lovtidend    26. januar 2007    👤Knut Davidsen

  • Lov nr. 3 om endringer i tvisteloven (endringer i straffeprosessloven og andre lover) inneholder endringer i lovgivningen i forbindelse med ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). I tillegg til endringer i tvisteloven endres 149 andre lover for bl.a. at terminologien som den nye tvisteloven innfører også blir  gjennomført i disse lovene.

Endringsloven trer i kraft 26. februar 2007

Les forarbeidene til endringsloven her.

  • Lov nr. 4 om målenheter, måling og normaltid erstatter lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt og opphever i tillegg lov 29. juni 1894 nr. 1 um sams normaltid fyr kongeriget Norig. Loven skal gjøre det enklere å foreta framtidige tilpasninger til de internasjonale forpliktelsene Norge har. Tekniske krav til måleredskaper og andre forhold knyttet til målinger er i stor grad regulert gjennom frivillige internasjonale rekommandasjoner og gjennom EØS-regelverk som Norge er forpliktet til å implementere. Den nye loven er mer tilpasset disse kravene, og åpner muligheten for en endret organisering knyttet til utførelsen av tilsynsoppgavene. I tillegg innfrir den nye loven det generelle statlige målet om et enklere og mer tilgjengelig regelverk.

Loven trer i kraft 1. januar 2008.

Les forarbeidene til loven her.

  • Tvisteloven trer i kraft 1. januar 2008, jf. forskrift 26. januar 2007 nr. 88 om ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) og om overgangsregler til tvisteloven.