Statsråd 26. mars 2004

I statsråd 26. mars 2004 ble det sanksjonert tre lover, endringslov til arbeidsmiljøloven (likebehandling i arbeidslivet), endringslov til gjeldsordningsloven, og ny lov om finansiell sikkerhetsstillelse. Det ble også fastsatt endringer i Påtaleinstruksen.

Lovtidend    26. mars 2004    👤Knut Davidsen

 • Lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.(likebehandling i arbeidslivet) m.m.

  Lovendringene gjennomfører rådsdirektiv 2000/78/EF om forbud mot diskriminering i arbeidslivet (rammedirektivet mot diskriminering). Formålet er å fremme likebehandling i arbeidslivet og forbudet mot forskjellsbehandling omfatter alle sider ved arbeidsforholdet, fra utlysning av stilling til opphør. Forbudet vil således også få anvendelse på det løpende arbeidsforhold, herunder forfremmelser og fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår. Med bakgrunn i at direktivet har et videre anvendelsesområde enn arbeidsmiljøloven tradisjonelt har hatt, foreslås en bestemmelse som forbyr forskjellsbehandling ved valg av og behandling av selvstendig næringsdrivende. Også innleide arbeidstakere er foreslått beskyttet av forbudet mot forskjellsbehandling.

  Endringene trer i kraft 1. mai 2004.

  Les forarbeidene her

 • Lov nr. 16 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner. (gjeldsordningsloven)

  Lovendringen innebærer at offentlige krav, med unntak for bøter, uten hinder av annen lov, forskrift eller enkeltvedtak kan nedsettes ved å godta et forslag til en frivillig gjeldsordning.

  Endringene trer i kraft straks.

  Les forarbeidene her
 • Lov nr. 17 om finansiell sikkerhetsstillelse gjennomfører direktiv 2002/47/EF om avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse i norsk rett.

  Direktivets formål er å skape klare og forutberegnlige felleskapsregler for enkelte kommersielle transaksjoner som er vanlige i de europeiske finansmarkedene. Direktivet tar sikte på å samordne konkurs- og panteregler slik at de profesjonelle aktørene i finansmarkedene på forhånd vil kunne vite hva som vil skje dersom motparten i en avtale ikke innfrir sine forpliktelser.

  Loven trer i kraft 1. juli 2004.

  Les forarbeidene her